F13.4 FINANCIEEL VERSLAG

                   

Inkomsten

Uitkomst

2017

Begroot

2018

Uitkomst 2018

Begroot

2019

Vrijwillige bijdragen

25.122

24.000

25.129

26.000

Collecten eigen afdeling

1.531

1.600

1.904

2.000

Verhuur gebouw

7.570

8.000

8.781

8.400

Rente

49

-

-

-

Totaal inkomsten

34.272

33.600

35.814

36.400

           

Uitgaven

Uitkomst

2017

Begroot

2018

Uitkomst

2018

Begroot

2019

Voorganger

26.644

27.400

27.169

28.400

Gastpredikanten/organist

1.225

1.300

1.148

800

Huisvesting

7.637

7.700

7.395

8.000

Publiciteit [programma, blad e.d]

711

700

443

1.000

Aanpassing website/ PR-posters

650

-

400

-

Bestuur en boekhouding

1.488

600

922

900

Gemeenteactiviteiten

1.728

1,700

1.414

1.500

Afdracht landelijke vereniging

2.820

2.700

2.700

2.640

Verrekeningen met De Sprang

896

1.000

1.336

1.300

Totaal uitgaven

43.799

43.100

42.928

44.540

Resultaat normale exploitatie

- 9.527

-9.500

-7.114

-8.540

                                                                                                                                             

Incidentele baten en lasten

       

Correctie voorgaande jaren

-124

-

-1.400

 

Schenkingen en giften

-

-

1.900

 

Subsidie VPSB tbv ouderen

4.000

   ?

4.000

?

Incidenteel resultaat

3.876

-

4.500

 

Jaarresultaat

-5.651

-9.500

- 2614

-8.540

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 en 2017 [in Euro’s]

 

Activa

Ultimo

2018

Ultimo

2017

Passiva

Ultimo 2018

Ultimo

2017

Gebouw + inventaris

2

2

Vermogen

30.615

33.229

Betaalrekening

Spaarrekeningen

12.023

118.278

3.026

125.778

Slijkhuis-Baasfonds

Van Stolkfonds

37.700

48.556

43.061

48.556

De Sprang

7,902

1.361

Sprang

7.902

-

Huur Capella

385

-

Vooruit ontvangen:

Bijdragen

Collectebonnen

8.230

416

5.875

285

Vordering Pensioenfonds

-

1.165

Rekening Nuon

Zorg en Welzijn

Duoshop

-

5.060

111

326

-

-

Totaal

138.590

131.332

Totaal

138,590

131.332

Toelichting op enkele balansposten          

                                   

Eigen vermogen eind 2017

33.229    

Slijkhuis-Baas fonds eind 2017

43.061

Verlies normale exploitatie 2018

-7.114

Schilderwerk

-9.238

Incidentele baten en lasten 2018

4.500

Subsidie

+ 3.877

Eigen vermogen eind 2018

30.615

Slijkhuis- Baasfonds eind 2018

37.700

   

Sprang – vermogen eind 2017

7.068

   

Resultaat 2018 1e halfjaar

455

   

Resultaat 2018 2e halfjaar

379

   

Sprang- vermogen eind 2018

7.902